TimeStamp - Absolutní čas

Reprezentace hodnoty absolutního času odpovídá podmnožině formátu ISO8601 – absolutní čas se udává pomocí řetězce znaků ve tvaru CCYY-MM-DDThh:mm:ss, kde CC reprezentuje století, YY rok, MM měsíc a DD den. Znak T odděluje datum a čas. hh reprezentuje počet hodin, mm počet minut a ss počet sekund.

Příklady:

Duration - Doba trvání

Reprezentace hodnoty doby trvání podle rozšířené formátu ISO8601 – doba se udává pomocí řetězce znaků ve tvaru PnYnMnDTnHnMnS, kde nY reprezentuje počet let, nM počet měsíců, nD počet dní, T je oddělovač data a času, nH je počet hodin, nM je počet minut a nS je počet sekund. n musí být celé číslo. Maximální doba trvání je 1 hodina.

Příklady: