Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V tomto FAQ je popsán postup, jak povolit komunikaci mezi 2N® IP Managerem nainstalovaném na jednom PC (či serveru) a 2N® Attendance System, který je nainstalován na jiném PC. Jedná se o několik kroků, které je třeba splnit, aby byla zcela povolena komunikace a přenos dat mezi těmito dvěma PC – v podstatě se jedná o povolení prostupu z 2N® Attendance System.


Poznámka: Tomuto prostupu (přenosu dat) mohou bránit zejména zapnuté firewally v cestě a na jednotlivých PC. Proto je nezbytné vytvořit několik pravidel (příchozích i odchozích) a to hlavně na PC s nainstalovaným 2N® Attendance System.


  • Vytvořte příchozí pravidlo pro port TCP 1433 na PC s nainstalovaným 2N® Attendance System tak, jak je ukázáno na několika následujících obrázcích (jedná se o obrázky ze systému Windows 7):

 

 

 

 

 

 

 

  • Nyní vytvoříme téměř totožné pravidlo pro TCP port 1433, ale v sekci "Odchozí pravidla" – jednotlivé kroky jsou stejné jako na výše uvedených obrázcích a po úspěšném vytvoření pravidla jej uvidíte v tabulce.

 

 

  • V tomto kroku můžeme vytvořit další dvě pravidla (jedno příchozí a jedno odchozí) pro UDP port 1434. Nastavení firewallu tedy bude nakonec vypadat tak, jak je ukázáno na následujících dvou obrázcích.
  • Díky těmto pravidlům uvidíte počítač s databází (s nainstalovaným 2N® Attendance System) v seznamu počítačů (serverů) v 2N® IP Manageru tak, jak je vidět na obrázku níže.

 

  • Následně je ještě potřeba udělat jednu úpravu v nastavení databáze na PC, kde je nainstalován 2N® Attendance System. Jelikož databáze může mít dynamicky přidělované porty, je potřeba ji nastavit tak, aby používala pevný TCP port 1433. Více informací o tomto nastavení si můžete přečíst na níže uvedeném odkazu, ale nejdůležitější krok je ukázán na následujícím obrázku. Stačí pouze spustit "SQL Server Configuration Manager" a přejít do sekce "SQL Server Network Configuration – Protocols for SQLEXPRESS – TCP/IP – IP Addresses tab". Zde u IP adresy loopback rozhraní (127.0.0.1) změníte TCP port z 0 (dynamicky přidělovaný) na port 1433.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms177440%28v=sql.105%29.aspx


  • Na závěr vybereme v okně "SQL Server Configuration Manager" službu "SQL Server Browser" a tuto službu spustíme (případně ověříme, zda je již spuštěná).


  • No labels