Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: picture size

...

Připojte 2-drátové zvonkové tlačítko k 2N® Indoor Compact.                        

Image Modified

Jak změnit vyzváněcí tón pro dveřní zvonek

...