Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Info
titleInfo

Toto FAQ popisuje co je nutné zkontrolovat před tím, než požádáte o RMA na interkom 2N® Helios IP. Jedná se pouze o obecné kroky, které v některých případech můžou vaší závadu vyřešit. Některé závady mohou být specifičtějšího charakteru a je nutné kontaktovat technickou podporu a ověřit, zda je nutné RMA či nikoliv. Proveďte prosím zde popsané kroky před tím, než požádáte o RMA. Vždy prosím spolupracujte na řešení závady s technickou podporou, pokud zboží nebude zkontrolováno technickou podporou a závada není shledána, zákazník hradí náklady na diagnostiku!

Obecné kroky před podáním žádosti o RMA

...

Některá z funkcí nefunguje

Má vaše zařízení poslední vydání FW?

Pokud se Vám zdá, že nějaká z funkcí nefunguje, zkontrolujte prosím, zda je ve Vašem zařízení aktuální FW verze. FW verzi můžete zkontrolovat v sekciIf you think that some of the feautures does not work, then please check whether your device has the latest FW version or not. You can check FW version in section  "Systém->Údržba->Systém->Verze firmware".

Image Removed

Once you will check FW version of your device, please go to our website Image Added

 

Jakmile zkontrolujete verzi FW ve svém zařízení, jděte prosím na stránky 2N (http://www.2n.cz/encz/productsprodukty/intercominterkomove-systemssystemy/ip-intercomsinterkomy/?targetView=menu), pick your particular model and then in section "Download->Firware" check if you really have the latest version. If not, then please download the latest one and upgrade the intercom in section "System->Maintenance->Upgrade Firmware"

Image Removed

If situation fill remains the same you also can optionaly make Reset configuration in same section. It sometimes helps for instance after FW ugprade. If this wont help either then please contact the tech. support and describe your issue and send configuration backup. Please keep on mind, that functionality of most of the features is SW related and if you will discover any malfunction, then it is probably a bug and once you will report it to the tech. support, it will be forwarded to R&D and fixed as soon as possible.

Possible HW failure

Camera or extending module does not work, what can I do? 

If anything what is somehow connected via connector to PCB of the intercom does not work properly then please check the connection and also the cables. For instance in case of 2N® Helios IP Verso try to use spare bus cable if you have any. Also if you have possibility to try this module on another intercom of same model, please do so to find out whether intercom itself is faulty or just the module. This is applied to all the modules in 2N® Helios IP family. If nothing of this will hep, then you can try to make HW factory of the intercom (Different for each model, will be described in this FAQ).

Intercom is restarting when opening a door, what can I do? 

If intercom restart itself everytime you tries to open the door, then power source (whether POE or 12V external power supply) is probably to weak. Intercom has a watchdog, which restart intercom everytime when it does not have enough power for operation and triggering the lock at the same time to prevent it's damage. Please try to use different power source or lock with less consumption.

Intercom does not get IP address from DHCP server, what can I do?

Please note that in default intercom always has DHCP enabled. If it does not get IP address from DHCP server, please doublecheck your network equipment and check if different device will be able to obtain address from DHCP server on the same port as the intercom. You can simply get IP address of the device by pressing devices button 5 times. More detailed description of this procedure is in this FAQ (IP address - How to get IP address of 2N® Helios IP). You can also switch between DHCP and static mode with similiar procedure, but you have to press the button 15 times instead. Default static IP address is 192.168.1.100. If you will able to connect to the device on this address, then issue is probably network related.If nothing of this will hep, then you can try to make HW factory of the intercom.

Intercom is loosing connection to the network, what can I do?

Please check cable and try another one, also please try the intercom in another segment of the network or at another equipment (different switch, POE injector etc.).

How to make HW factory reset of  2N® Helios IP intercoms

In certain situation intercom can get to some unpredictable state and it's behavior indicates failure. Anyway it can be caused by some memory leak, state of some watchdog etc., in this case sometimes HW factory via RESET button helps and intercom will be functional again. Also this is generaly the last step before you will raise RMA request and everytime you will do it, 2N technician will ask you to perform this!

2N® Helios IP Vario

 1. Switch 2N® IP Vario off.
 2. Connect the jumper into the resetting (default setting) position (put the display switch into the F_RES position in the display-equipped models with 535v1 and 535v2 board versions).
 3. Switch 2N® IP Vario on and wait for the acoustic start signalling.
 4. Switch 2N® IP Vario off.
 5. Remove the jumper from the resetting (default setting) position (put the display switch into the NORMAL position in the display-equipped models with 535v1 and 535v2 board versions).
 6. Switch 2N® IP Vario on.

Image RemovedImage Removed

2N® Helios IP Verso

 1. Press the RESET button.
 2. Wait until the red and green LEDs on the device come on simultaneously (approx. 20 s).
 3. Wait until the red LED goes off (approx. 5 s).
 4. Wait until the green LED goes off and the red LED comes on again (approx. 5 s).
 5. Wait until the red LED goes off (another 5 s).
 6. Release the RESET button.

Image RemovedImage Removed

2N® Helios IP Force/Safety

Factory Default Resetting (PCB version 555v3 and higher)

For resetting device to default settings press and hold SW1 button. Wait for the first sound signalization and then release the button. If you press the button for short time device will reboot only. SW1 button is available in devices with PCB version 555v3 and higher. For devices with PCB version 555v2 see procedure below.

Image Removed                  Image Removed

Factory Default Resetting (PCB version 555v2)

 1. Disconnect the device from the power supply.
 2. Move the short-circuit jumper on connector X6 into the Default setup position. Configuration jumpers (X6) are located in the right-hand upper corner of the PCB.
 3. Reconnect the power supply and wait for a start signalling sound.
 4. Disconnect the device from the power supply.
 5. Move the short-circuit jumper on connector X6 into the Normal operation position.
 6. Reconnect the power supply. The device will be reset to factory default.

Image Removed                                      Image Removed

2N® Helios IP Uni

 

2N® Helios IP Uni is equipped with a RESET button. Push the button for more than 10 s to reset the factory default values, deleting all the data stored in the device. Push the button shortly (< 1 s) to restart the device without changing its configuration.

Image Removed

) vyberte model Vašeho interkomu a jděte do sekce "Ke stažení->Firmware" a zde zkontrolujte, jestli není k dispozici novější verze. Pokud je, stáhněte ji prosím a proveďte upgrade Vašeho zařízení v sekci "Systém->Údržba->Aktualizovat Firmware".


Image Added
Pokud se situace nezlepší, můžete také obnovit tovární nastavení zařízení. Tento krok v určitých situacích pomůže, například po upgradu FW. Pokud se tak nestane, kontaktujte prosím technickou podporu a popište co nejdetailněji Váš problém a pošlete zálohu konfigurace. Mějte prosím na paměti, že správná funkce dostupných funkcí je záležitost SW  a pokud technická podpora identifikuje problém jako bug, následně ho reportuje a bug bude opraven v některé další verzi FW a není nutné interkom posílat na RMA.

Podezření na HW závadu 

Kamera nebo rozšiřující modul nefunguje, co můžu dělat? 

 • Pokud nefunguje cokoliv, co je připojeno k desce interkomu pomocí kabelu, potom prosím vždy zkontrolujte připojení. Například v případě 2N® Helios IP Verso pokud máte náhradní bus kabel pro připojení modulů, vyzkoušejte ho.
 •  Pokud máte možnost vyzkoušet modul s jiným interkomem, proveďte prosím také tento test pro zjištění, zda je chyba na straně modulu nebo interkomu. Toto platí pro všechny interkomy z rodiny 2N® Helios IP.
 •  Pokud nic z tohoto nepomůže, můžete ještě zkusit provést HW rest Vašeho zařízení (různý postup pro všechny modely, je popsáno v tomto FAQ).

Interkom se restartuje při aktivaci zámku, co můžu dělat? 

 • Pokud se interkom sám restartuje pokaždé, když se pokusíte otevřít dveře, potom je napájecí zdroj (POE nebo externí 12V zdroj) příliš slabý. Interkom disponuje watchdogem, který zařízení restartuje pokaždé, když napájení nestačí pro provoz interkomu a sepnutí zámku ve stejný moment, aby se zabránilo poškození interkomu. Vyzkoušejte prosím silnější zdroj nebo použijte nízkoodběrový zámek. 

Interkom nedostává IP adresu z DHCP serveru, co můžu dělat?

 • Mějte prosím na paměti, že v defaultním stavu je interkom v DHCP módu. Pokud tedy interkom nedostane adresu od DHCP serveru, zkontrolujte prosím Vaši síťovou infrastrukturu a vyzkoušejte, zda ve stejném portu dostane adresu z DHCP serveru jiné zařízení. 
 • Můžete také jednoduše ověřit IP adresu interkomu tak, že pětkrát stisknete tlačítko rychhlé volby. Detailnější popis této procedury najdete v tomto FAQ (IP adresa - Jak zjistit IP adresu 2N® IP Interkomu). 
 • Také můžete pomocí tohotu tlačítka přepínat mezi statickou adresou a DHCP módem. Postup je úplně stejný, pouze je nutné tlačítko zmáčknout 15x. Po přepnutí je defaultní statická adresa 192.168.1.100. Pokud bude možné se připojit k zařízení na této statické IP adrese, potom je problém s DHCP ve Vaší síti. Pokud nic z toho nepomůže, vyzkoušejte prosím HW reset.

Interkom ztrácí připojení k síti, co můžu dělat?

 • Zkontrolujte prosím kabel a také vyzkoušejte jiný. Vyzkoušejte interkom v jiném segmentu Vaší sítě nebo s jiným síťovým zařízením (jiný switch, POE injektor atd.)

Jak provést HW reset interkomu 2N® Helios IP 

V některých situacích se může stát, že interkom se ocitne v blíže nespecifikovaném hazardním stavu a s pohledu uživatele se může jevit jako vadný. Nicméně toto může být způsobeno problémem s pamětí, stavem některého z watchdogů atd., v těchto situacích často pomůže HW reset pomocí reset tlačítka. Toto je obecný krok, který po Vás technická podpora bude chtít provést pokaždé, když požádáte o RMA! Jak HW factory reset provést je popsáno v tomto FAQ Tovární nastavení - Jak uvést 2N IP Interkom do továrního nastavení?

Jak popsat závadu na interkomu 2N® Helios IP 

Pokud se Vám přes veškerou snahu a konzultaci s technickou podporou nepodaří problém vyřešit, potom je posledním krokem RMA. V případě RMA Vás technik požádá o vyplnění RMA formuláře, které kromě jiného obsahuje popis závady. Popis závady musí být dostačující, aby mohl servisní technik najít Vámi popisovanou závadu. Pokud je popis závady příliš obecný a technik nebude schopen ji najít a replikovat, je možné, že zařízení bude shledáno bez závady a náklady na diagnostiku bude hradit zákazník!

Příklad:

Závada - vadné relé

Nedostačující popis závady - HW problém

Dostačující popis závady - vadné relé, nespíná