Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ano, je to možné. Tento firmare firmware je využíván pro komunikaci se SimStar serverem, ale funguje i ve VoiceBlue Lite bráně, která není určena pro komunikaci se SimStar serverem.

...