Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Počet současných souběžných hovorů je roven počtu SIM karet v bráně. Jedna 2N® BRI brána může obsahovat maximálně 2 SIM karty.

...