Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

First it's necessary to connect to the device. Otevřete servisní nástroj 2N® LiftIP Service tool a na horní liště zvolte Zařízení->Připojit zařízeníOpen 2N® LiftIP Service tool and on the toolbar on the top choose Device->Connect device.

Nyní se připojte k zařízení, pokud neznáte jeho IP adresu, využijte FAQ Jak zjistit IP adresu výtahového komunikátoru 2N® LiftIP. Vyplňte adresu zařízení, heslo (defaultní je 2n) a klikněte na připojit.

Image Removed

Nyní jděte do sekce Konfigurace->Parametry->VoIP nastavení.Zde můžete podle potřeby povolit nebo zakázat DHCP klienta (0 zakázán, 1 povolen). Pokud je DHCP klient vypnut, můžete zde také editovat IP adresu, bránu a masku a dále VoIP nastavení. Po ukončení editace klikněte na Zapsat do zařízení.

Image RemovedNow connect to the device, if you don't know IP address, then use FAQ How to get IP address of lift communicator 2N® LiftIP. Fill in IP address of the device, password (default is 2n) and click on connect.

Image Added

Now go to section Configuration->Parameters->VoIP Settings. Here you can enable or disable DHCP client (0 disabled, 1 enabled). If DHCP client is disabled, then you can edit IP address, gateway, mask and VoIP settings. Once you will finish configuration, click on Save to device.

Image Added