Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Zjištění IP adresy

Pokud je 2N Lift8 připojen do sítě, kde se nachází DHCP server, bude mu automaticky přiřazena IP adresa. Tu lze ověřit pomocí servisních nástrojů, popřípadě pomocí hlasového menu. Pomocí hlasového menu pouze za předpokladu, že jsme zařízení již jednou konfigurovali a známe číslo kam zavolat anebo za použití jednotky ve strojovně 2N Lift8 Audio Unit - Machine Room.

...